DISCLAIMER

English version below

Privacy verklaring

KARYBEL BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@karybel.be. 

 

Verwerkingsdoeleinden

KARYBEL BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ,] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit in functie van het type gegevens.


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met KARYBEL BV verbonden zijn of met enige andere partner van KARYBEL BV; Gegevens worden enkel met andere vennootschappen gedeeld in functie van de klantenrelatie en in kader van de opdracht.

KARYBEL BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


De persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot de persoon zich uitschrijft.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.


Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-          een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@karybel.be;


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -  commission@privacycommission.be)


Algemene voorwaarden
We doen ons uiterste best om deze site virus en malware vrij te maken en te houden. Alles op deze website valt onder het copyright van Karybel bvba. Niets mag gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.


Karybel bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Karybel bv heeft geen controle over deze sites en weerlegt elke vorm van verantwoordelijkheid over hun inhoud. De aanwezigheid van deze links houden niet in dat er enige samenwerking bestaat tussen Karybel bvba en de eigenaars van deze sites.


De bezoeker van deze site erkennen uitdrukkelijk dat alle gegevens in deze site eigendom zijn van Karybel bv. Het is ten strengste verboden informatie uit deze site op te nemen in een database, met uitzondering van automatische informatie ‘caches’ door een browser.


Karybel BV volgt de Belgische wetgeving in verband met de privacy van de bezoeker van de site.


DISCLAIMER

Privacy declaration
KARYBEL BV processes personal data in accordance with this privacy statement. For further information, questions or comments regarding our privacy policy, please contact info@karybel.be.

Processing purposes
KARYBEL BV collects and processes the personal data of customers for customer and order management (including customer administration, follow-up of orders / deliveries, invoicing, follow-up of solvency, profiling and sending marketing and personalized advertising).

Legal basis (s) of the processing
Personal data are processed on the basis of Article 6.1. [(a) consent] [(b) (necessary for the performance of an agreement,] [(c) (necessary to comply with a legal obligation)], [(f) (necessary for the representation of our legitimate interest to to undertake)] of the General Data Protection Regulation, depending on the type of data.

Insofar as the processing of the personal data takes place on the basis of Article 6.1. a) (consent), the customer always has the right to withdraw the given consent.


Transfer to third parties
If this is necessary to achieve the intended purposes, the customer's personal data will be shared with other companies within the European Economic Area that are directly or indirectly associated with KARYBEL BV or with any other partner of KARYBEL BV; Data is only shared with other companies in function of the customer relationship and in the context of the assignment.

KARYBEL BV guarantees that these recipients will take the necessary technical and organizational measures to protect the personal data.

Retention period
The personal data processed for customer management will be kept for the period necessary to comply with legal requirements (including in the field of accounting).


The personal data processed for direct marketing purposes are kept until the person unsubscribes.


Right of access, correction, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer is at all times entitled to inspect his personal data and can correct them or have them corrected if they are incorrect or incomplete, have them removed, restrict their processing and object to the processing of personal data concerning him on the basis of article 6.1 (f), including profiling based on those provisions.


In addition, the customer has the right to obtain a copy (in a structured, common and machine-readable form) of his personal data and to have the personal data forwarded to another company.

In order to exercise the above rights, the customer is asked to:

- send an email to the following email address: info@karybel.be;

Direct marketing

The customer has the right to object free of charge to any processing of his personal data with a view to direct marketing.

Complaint

The Customer has the right to file a complaint with the Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be)

Terms and Conditions
We do our utmost to release and keep this site virus and malware free. Everything on this website is copyrighted by Karybel bvba. Nothing may be published without the prior written permission of the owner.

Karybel bvba is not responsible for links to sites operated by third parties. Karybel bv has no control over these sites and refutes any responsibility for their content. The presence of these links does not imply any cooperation between Karybel bvba and the owners of these sites.

Visitors to this site expressly acknowledge that all data in this site is the property of Karybel bv. It is strictly forbidden to include information from this site in a database, with the exception of automatic information "caches" by a browser.

Karybel BV follows the Belgian legislation regarding the privacy of the visitor of the site.