ALGEMENE VOORWAARDEN

English version below

  • 1. Definities

  ACHTERGRONDKENNIS: de informatie, data, knowhow, materialen, octrooiaanvragen en octrooien in hetzelfde of in aanverwante gebieden als de OPDRACHT, in eigendom en/of bezit van of gecontroleerd door KARYBEL bv evenals de methodologie en knowhow die door KARYBEL bv in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT wordt ontwikkeld, verbeterd of aangevuld met een nieuwe functionaliteit; AANVANGSDATUM: de datum waarop KARYBEL bv kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER; OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die KARYBEL bv aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en andere voorwaarden waaraan deze diensten zullen worden verstrekt.; OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten of producten van KARYBEL bv gebruik wenst te maken en als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld; OPDRACHT: het geheel van diensten of producten aangeboden door KARYBEL bv zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE; RESULTATEN: de informatie en data in geschreven, elektronische of eender welke andere vorm en materialen, die rechtstreeks tot stand worden gebracht of bekend worden in de uitvoering van de OPDRACHT en zoals omschreven in het eindrapport of eindfactuur, opgesteld conform artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden; PRODUCTEN: handelsproducten aangekocht bij een leverancier of zelf verwerkt tot een eindproduct en verkocht aan de klant; KARYBEL bv: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de bestuurszetel gevestigd is te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 104;

   

  • 2. Voorwerp – Dienstverlening

  2.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

  2.2 Ondertekenen van een bestelbon of een opdrachtbrief, het plaatsen van een bestelling (per brief, per fax, per e-mail en zelfs telefonisch) betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

  2.3 Op alle tussen KARYBEL bv en de klant gesloten overeenkomsten zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Andere afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door KARYBEL bv.

  2.4 KARYBEL bv zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. KARYBEL bv gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een middelenverbintenis aan.

  2.5 De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe de nodige informatie en/of materialen beschikbaar te maken om KARYBEL bv in staat te stellen de OPDRACHT naar behoren uit te voeren. KARYBEL bv is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT te wijten aan het laattijdig ter beschikking stellen van voornoemde informatie en/of materialen door de OPDRACHTGEVER. Indien een uitvoeringstermijn wordt overeen gekomen, wordt deze gegeven in functie van de elementen die beschikbaar zijn op het ogenblik van de offerte. Deze termijn begint slechts te lopen vanaf de OPDRACHTGEVER alle elementen verschaft die nodig zijn voor de correcte uitvoering.

   

  • 3. Vertrouwelijkheid van de informatie - Publicaties

  3.1 Alle informatie, weze het van wetenschappelijke, technische, financiële, commerciële of andere aard, in geschreven, elektronische of eender welke andere materiële of immateriële vorm met uitzondering van de RESULTATEN die door KARYBEL bv aan de OPDRACHTGEVER wordt bekendgemaakt, is vertrouwelijke informatie.

  3.2 De informatie die door de OPDRACHTGEVER aan KARYBEL bv wordt bekendgemaakt is niet vertrouwelijk, tenzij deze door de OPDRACHTGEVER, ten laatste op het ogenblik van de bekendmaking ervan, uitdrukkelijk en schriftelijk als vertrouwelijk werd aangemerkt en voor zover dit verenigbaar is met de uitvoering van de OPDRACHT door KARYBEL bv.

  3.3 De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt er zich toe deze geheim te houden, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken en deze met dezelfde zorg te behandelen en beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie en op zijn minst met een redelijke maat van zorg en dit voor de gehele duur van de OPDRACHT en voor een periode van vijf (5) jaar na de OPDRACHT.

   

  • 4. Financiering / prijzen

  4.1 De rekeningen zijn netto contant betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur.

  4.2 Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10 % per jaar. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, bij wijze van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 40 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings- en aanmaningskosten.

  4.3 Het protest tegen facturen dientte gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven ophet maatschappelijk adres van KARYBEL bv. De datum en het factuurnummer dienenvermeld te worden in het aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt ditschrijven als niet bestaande beschouwd.

  4.4 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven.

  4.5 Voor opdrachten waarvan de duurtijd vijftien (15) dagen overschrijdt worden tussentijdse facturen opgemaakt. Dit is eveneens van toepassing voor offertes met eenheidsprijzen en zonder totaalbedrag.

  4.6 Voor opdrachten waarvoor geen totaalprijs wordt opgegeven maar een eenheidsprijs kan op vraag op regelmatige basis een statusoverzicht worden bezorgd. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de kostenstaat / factuur van de OPDRACHT schriftelijk door te geven aan KARYBEL bv. Na deze termijn wordt de kostenstaat / factuur geacht te zijn aanvaard.

  4.7 Het niet goedgekeurd zijn van een financiering op welke wijze ook met inbegrip van subsidies in kader van projecten impliceert niet dat de overeenkomst komt te vervallen.

  4.8 Voor buitenlandse opdrachten die een halve dag overschrijden wordt minimaal 10 uur aangerekend.

  4.9 Werken op zaterdag worden gerekend aan 150% van de eenheidsprijs, werken op zondag worden gerekend aan 200% van de eenheidsprijs.

  4.10 Uren tussen 7:00 en 18:00 worden aanzien als normale uren met een maximum van 10u, buiten deze uren wordt gerekend aan 150%.

  4.11 Wij zijn niet gebonden door de offerte als hierin duidelijke vergissingen zijn opgenomen, duidelijke afwijkingen in bedragen, ... De prijs van materialen en grondstoffen kunnen worden aangepast als deze zouden gewijzigd zijn. Taxen, transportkosten, importkosten worden steeds achteraf berekend, vermeldingen in de offerte zijn louter inschattingen.

  4.12 Kosten gemaakt in het kader van de opdracht worden doorgerekend vermeerderd met 10% administratiekost. Dit omvat onder andere aankoop normen, noodzakelijke opleidingen, vliegtuigtickets, hotelovernachtingen, taxi, …

  4.13 Voor langdurige opdrachten die jaar overschrijdendzijn kunnen prijzen automatisch worden geïndexeerd bij aanvang van het jaar.


  • 5. Levering en aanvaarding

  5.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal KARYBEL bv een eindrapport en gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT door te geven aan KARYBEL bv; na het verstrijken van deze termijn wordt het eindrapport of in voorkomend geval de factuur geacht te zijn aanvaard. De aanvaarding van het eindrapport of van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.

  5.2 Bij levering van goederen blijven de goederen eigendom van KARYBEL totdat de volledige factuur betaald wordt.

  5.3 De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneerde levering/uitvoering afwijkt van de opgegeven leverdatum, deze is indicatief.

  5.4 Klachten betreffende d<spanstyle='font-size:8.0pt;color:windowtext'>e levering/uitvoering moeten binnen de24 uren na levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekende brief aan het maatschappelijkadres van KARYBEL bv geadresseerd worden. De klachten dienen KARYBEL bv tebereiken vóór enig gebruik, verdeling, wijziging of herstelling hiervan en zulksop straffe van verval van alle aanspraken.

  5.5 Wanneer ten gevolge van overmacht KARYBEL bv of één vanhaar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit tevoeren, behoudt KARYBEL bv zich het recht voor om de overeenkomst tebeëindigen. Tevens kan KARYBEL bv indien nodig de overeenkomst opschorten ofinkorten, zonder dat hiervoor door de klant schadevergoeding kan gevorderdworden van KARYBEL bv.

   

  • 6. Duur en einde van de dienstverleningsovereenkomst

  6.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door KARYBEL bv is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De dienstverleningsovereenkomst tussen KARYBEL bv en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de betekening van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan KARYBEL bv of door bevestiging via bestelbon, e-mail of enig andere geschreven wijze.

  6.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot en met het moment van de aanvaarding van het eindrapport of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 5.1.

  6.3 Indien een partij zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet nakomt en deze partij in gebreke blijft met het nakomen van deze verplichtingen gedurende een periode van twintig (20) werkdagen na de aangetekende ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de overeenkomst na afloop van voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade.

  6.4 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen onderhandelingen voeren met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.

  6.5 Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken ingeval de andere partij zich in een nakende staat van faillissement verklaring, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht tot het verstrekken van zekerheid bevindt, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding kan ontstaan.

  6.6 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.


  • 7. Garanties en Aansprakelijkheden

  7.1 KARYBEL bv verstrekt haar diensten naar best vermogen volgens de regels van de kunst geldend in het domein waar de OPDRACHT zich situeert. KARYBEL bv stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht en geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde.

  7.2 De OPDRACHTGEVER neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de RESULTATEN op zich. KARYBEL bv zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart KARYBEL bv op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

  7.3 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout in hoofde van KARYBEL bv, zal haar totale aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst en rekening houdend met de in dit artikel vermelde beperkingen, het totaalbedrag van de OFFERTE niet overschrijden.

  7.4 De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om personeelsleden of aangestelden van KARYBEL bv die schade oplopen tijdens het uitvoeren van de OPDRACHT op locaties die onder toezicht of controle staan van de OPDRACHTGEVER volledig te vergoeden, behoudens in het geval dat de enkele fout van het personeelslid of aangestelde aan de basis ligt van het ontstaan van de schade. De OPDRACHTGEVER vrijwaart KARYBEL bv op haar eerste verzoek tegen de vorderingen die door haar personeelsleden of aangestelden tegen haar worden ingesteld in dat verband.

  7.4 Opdrachten in kader van gesubsidieerde projecten zoals de KMO-portefeuille houden een middelenverbintenis in maar geen resultaatsverbintenis.

   

  • 8. Rechten - Publicaties.

  8.1 Deze overeenkomst heeft geen enkel gevolg voor de rechten van KARYBEL bv op haar ACHTERGRONDKENNIS; de OPDRACHTGEVER kan krachtens deze overeenkomst dus geen enkel recht laten gelden op de ACHTERGRONDKENNIS van KARYBEL bv. De OPDRACHTGEVER zal de ACHTERGRONDKENNIS van KARYBEL bv te allen tijde beschouwen als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 3.1.

  8.2 De OPDRACHTGEVER verwerft een onbeperkt gebruiksrecht op de RESULTATEN.

  8.3 KARYBEL bv heeft het recht de RESULTATEN bekend te maken en te publiceren, op een wijze welke wetenschappelijk gebruikelijk is, behalve in de mate dat de RESULTATEN vertrouwelijke informatie bevatten van de OPDRACHTGEVER zoals omschreven in artikel 3.2.

  8.4 In dit laatste geval zal KARYBEL bv het ontwerp van publicatie of bekendmaking (“Publicatie”) tenminste twintig (20) werkdagen vóór de indiening ervan bij de uitgever of presentatie ter nazicht overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER beschikt over een termijn van tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Publicatie om deze te evalueren in het licht van de bescherming van zijn commerciële belangen, dit inzonderheid het voorkomen dat de Publicatie de indiening van een octrooiaanvraag in het gevaar zou brengen of de Publicatie vertrouwelijke informatie van OPDRACHTGEVER bekend zou maken. De OPDRACHTGEVER heeft het recht wijzigingen aan of uitstel van de Publicatie te vragen, indien het ongewijzigd of zonder uitstel publiceren of bekendmaken van de Publicatie de OPDRACHTGEVER ernstige schade zou toebrengen of de indiening van een octrooiaanvraag in gevaar zou brengen. De door de OPDRACHTGEVER gewenste wijzigingen dienen binnen de bovengenoemde periode van tien (10) werkdagen aan KARYBEL bv overgemaakt te worden en in geval uitstel wordt gevraagd, zal deze de termijn van vier (4) maanden vanaf de datum van ontvangst van de Publicatie door de OPDRACHTGEVER niet overschrijden. De toestemming tot publiceren of bekendmaken van de Publicatie wordt vermoed te zijn gegeven indien binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het ontwerp van publicatie of presentatie door de OPDRACHTGEVER deze laatste niet door middel van een geschreven stuk wijzigingen heeft voorgesteld of motivering voor uitstel heeft geleverd, evenals na verloop van de door de OPDRACHTGEVER bekomen uitsteltermijn.

   

  • 9. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen.

  9.1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht.

  9.2 Ingeval een geschil uit of met betrekking tot de overeenkomst mocht ontstaan, zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd om hierover te oordelen tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

   

  • 10. Privacy en data verwerking.

  10.1 KARYBEL bv verzameld de contactgegevens van zijn klanten en contactpersonen. KARYBEL bv gebruikt deze gegevens enkel teneinde de klant te contacteren en / of commerciële informatie te sturen.

  10.2 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

  10.3 Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 - GDPR. [(a) toestemming] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit in functie van het type gegevens. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

  10.4 KARYBEL bv Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met KARYBEL bv verbonden zijn of met enige andere partner van KARYBEL; Gegevens worden enkel met andere vennootschappen gedeeld in functie van de klantenrelatie en in kader van de opdracht. KARYBEL bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  10.5 Elke partij kan op eenvoudig verzoek zijn gegevens inkijken en verbeteren op de maatschappelijke zetel van KARYBEL bv.

  10.6 Gegevens worden bewaard tot de klant opdracht geeft deze te verwijderen.

  10.7 Eventueel misbruik van zijn of haar gegevens kan worden aangeklaagd bij de Privacy commissie.

   

  • 11. Varia.

  11.1 Het is een partij niet toegestaan de naam van de andere partij, van diens personeelsleden, aangestelden of de merken en het logo te gebruiken in externe communicatie al dan niet voor commerciële doeleinden (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: persmededelingen, reclame of promotie onder welke presentatievorm ook), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstgenoemde partij.

  11.2 De overeenkomst mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overgedragen worden. Bij gebreke hieraan heeft de andere partij het recht deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.

  11.3 De overeenkomst vormt het enige geldige contract tussen de partijen met betrekking tot de OPDRACHT. Geen wijzigingen kunnen aan deze overeenkomst worden aangebracht dan door een geschreven stuk ondertekend door beide partijen.

  11.4 Een orderbevestiging van KARYBEL op papier of via mail of een getekend document van de klant betekent geenszins dat de voorwaarden van KARYBEL vervallen en de voorwaarden van de OPDRACHTGEVER zondermeer worden aanvaard. De algemene voorwaarden van KARYBEL blijven van toepassing op de opdracht.

  11.5 Het uurtarief is eveneens van toepassing op tijd nodig om de verplaatsing te maken alsook eventuele voorbereidingen op kantoor, deze uren maken integraal deel uit van de opdracht. Indien met een uurtarief wordt gerekend kan de OPDRACHTGEVER geenszins stellen dat enkel uren waarbij KARYBEL daadwerkelijk bij de OPDRACHTGEVER aanwezig was kan factureren.

  11.6 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de OFFERTE zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben. Indien de OPDRACHTGEVER onderworpen is aan de overheidsopdrachtenwetgeving, verklaart KARYBEL bv door het indienen van de OFFERTE uitdrukkelijk af te zien van de algemene voorwaarden die strijdig zijn met enige essentiële bepalingen van het bestek of van de uitnodiging tot het indienen van een OFFERTE.

   

  GENERAL TERMS AND CONDITIONS

  • 1. Definitions

  BACKGROUND KNOWLEDGE: the information, data, know-how, materials, patent applications and patents in the same or related areas as the CONTRACT, owned and / or controlled by KARYBEL bv as well as the methodology and know-how provided by KARYBEL bv in the context of the execution of the ASSIGNMENT is being developed, improved or supplemented with new functionality; STARTING DATE: the date on which KARYBEL bv becomes aware of the acceptance of the OFFER by the CLIENT; OFFER: the document and any attachments describing the services that KARYBEL bv offers to the CLIENT, as well as the financial and other conditions to which these services will be provided; CLIENT: the physical or legal person who wishes to use the services or products of KARYBEL bv and is listed as such in the OFFER; ASSIGNMENT: all services or products offered by KARYBEL bv as described in the OFFER accepted by the CLIENT; RESULTS: the information and data in written, electronic or any other form and materials, which are directly created or become known in the execution of the ASSIGNMENT and as described in the final report or final invoice, drawn up in accordance with article 5.1 of these general terms and conditions; PRODUCTS: commercial products purchased from a supplier or self-processed into a finished product and sold to customers; KARYBEL bv: private company with limited liability, whose registered office is located at 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 104, Belgium;

   

  • 2. Object – Services - products

  2.1 The goods delivered and services rendered are respectively sold, rented or delivered only upon acceptance by the customer of our general terms and conditions, as stated below.

  2.2 Signing an order form or an order letter, placing an order (by letter, by fax, by e-mail and even by telephone) necessarily implies acceptance of our general conditions.

  2.3 For all contracts concluded between KARYBEL bv and the customer, only these general conditions apply, to the exclusion of all others. Other derogations to these general conditions are only valid if expressly confirmed in writing by KARYBEL bv.

  2.4 KARYBEL bv will execute the ASSIGNMENT in accordance with these general terms and conditions. KARYBEL bv only makes an obligation of means with regard to the intended result of the CONTRACT.

  2.5 The CLIENT commits to make the necessary information and / or materials available to enable KARYBEL bv to properly execute the ASIGNMENT. KARYBEL bv is in no way liable for any delay in the execution of the ASSIGNMENT due to the late provision of the aforementioned information and / or materials by the CLIENT. If an execution period is agreed, this will be given in function of the elements available at the time of the offer. This period only starts to run from the moment the CLIENT provides all the elements necessary for the correct execution.

   

  • 3. Confidentiality of Information - Publications

  3.1 All information, whether of a scientific, technical, financial, commercial or other nature, in written, electronic or any other material or intangible form, with the exception of the RESULTS disclosed by KARYBEL bv to the CLIENT, is confidential information.

  3.2 The information disclosed by the CLIENT to KARYBEL bv is not confidential, unless it has been explicitly designated in writing by the CLIENT, at the latest at the time of its publication, as confidential and insofar as this is compatible with the performance of the CONTRACT by KARYBEL bv.

  3.3 The party receiving confidential information undertakes the necessary steps to keep it secret, not to disclose it to third parties without the prior written consent of the other party, and to treat and protect it with the same care as its own confidential information and at least with a reasonable level of care for the entire duration of the ASSIGNMENT and for a period of five (5) years after the ASSIGNMENT.

   

  • 4. Financing / prices

  4.1 The accounts are payable net in cash no later than the due date, unless stated otherwise on the invoice.

  4.2 Any overdue and unpaid invoice will be increased by operation of law and without prior notice, with an interest of 10% per year. The amount of the unpaid invoices will, by way of compensation, be increased by operation of law by 10% with a minimum of EUR 40, from the day following the due date of the invoices, this without prior notice and on top of the principal sum, interest, collection and reminder costs.

   

  4.3 Protests against invoices should be made within 8 days of invoice date and by registered letter to the registered address of KARYBEL bv. The date and invoice number should be mentioned in the registered letter. Failing this, this letter will be considered non-existent.

  4.4 Unless explicitly stated otherwise in the OFFER, all amounts stated are deemed to have been made exclusive of Value Added Taxes (VAT) in accordance with the statutory rates.

  4.5 Interim invoices are issued for assignments with a duration of more than fifteen (15) days. This also applies to offers with unit prices and without total amount.

  4.6 For orders for which no total price is specified but a unit price, a status overview can be provided on request on a regular basis. The CLIENT has the option to notify KARYBEL bv in writing within five (5) working days of his comments regarding the cost statement / invoice of the CLIENT. After this period, the cost statement / invoice is deemed to have been accepted.

  4.7 It not being approved of financing in any way, including project grants, does not imply the expiry of the agreement.

  4.8 A minimum of 10 hours is charged for foreign assignments that exceed half a day.

  4.9 Saturday work is charged at 150% of the unit price, Sunday or public holiday work is charged at 200% of the unit price.

  4.10 Hours between 7 a.m. and 6 p.m. are considered normal hours with a maximum of 10 hours, outside these hours we charge at 150%.

  4.11 We are not bound by the quotation if it contains obvious mistakes, obvious deviations in amounts, ... The price of materials and raw materials may be adjusted if they have changed. Taxes, transport costs, import costs are always calculated afterwards, statements in the offer are mere estimates.

  4.12 Costs incurred in the context of the order will be increased by 10% administrative costs. This includes purchase standards, necessary training, plane tickets, hotel accommodation, taxi, etc.

  4.13 For assignments that are year-over-year, prices may be automatically indexed at the start of the year.

   

  • 5. Delivery and acceptation

  5.1 Upon completion of the ASSIGNMENT, KARYBEL bv will send a final report and detailed invoice to the CLIENT. The CLIENT has the option to forward his comments regarding the execution to KARYBEL bv within a period of five (5) working days; after this period, the final report or, if applicable, the invoice is deemed to have been accepted. The acceptance of the final report or of the invoice also implies the recognition by the CLIENT of the proper execution of the CLIENT in accordance with all agreements made.

  5.2 On delivery of goods, the goods remain the property of KARYBEL until the full invoice is paid.

  5.3 The customer cannot claim compensation when the delivery/performance deviates from the specified delivery date, which is indicative.

  5.4 Complaints regarding the delivery/performance must be addressed to KARYBEL bv within 24 hours after delivery/performance in writing and by registered letter to the registered address of KARYBEL bv. Complaints must reach KARYBEL bv before any use, distribution, modification or repair thereof and under penalty of forfeiture of all claims.

  5.5 When as a result of force majeure KARYBEL bv or one of its suppliers is unable to execute the agreement, KARYBEL bv reserves the right to terminate the agreement. If necessary, KARYBEL bv can also suspend or shorten the agreement, without the customer being able to claim compensation from KARYBEL bv.

   

  • 6. Duration and end of the service agreement

  6.1 The OFFER made and sent by KARYBEL bv is valid for thirty (30) calendar days from the date of the quotation. The service agreement between KARYBEL bv and the CLIENT is concluded by the signing and / or confirmation of the approval of the OFFER by the CLIENT to KARYBEL bv or by confirmation via order form, e-mail or any other written method.

  6.2 The agreement runs from the STARTING DATE up to and including the acceptance of the final report or invoice by the CLIENT, as described in 5.1.

  6.3 If a party does not fulfil its obligations under this agreement and this party fails to fulfil these obligations for a period of twenty (20) working days after the written notification by the other party, the latter party will be able to terminate the agreement after the aforementioned term by means of registered letter, without prejudice to the right to claim damages for the damage incurred.

  6.4 The parties undertake to report to the other party any event or circumstance that may affect the performance of the ASSIGNMENT. If a party is in this situation, he will inform the other party within five (5) working days of the nature of this unforeseeable situation that arose beyond his control and the execution of the agreement will be suspended. If the suspension lasts longer than twenty (20) working days, the parties will negotiate for appropriate amendment or termination of the agreement.

  6.5 Each party has the right to terminate this agreement by operation of law and without formal notice, if the other party is in an imminent bankruptcy, decommissioning, liquidation or total or partial transfer to provide security, without this being entitled to compensation.

  6.6 After termination of this Agreement, the provisions that because of their nature survive the termination will remain in full force. The termination of this agreement does not affect the rights and obligations of the parties arising before the termination or end of the agreement.

   

  • 7. Warranties and Liabilities

  7.1 KARYBEL bv provides its services and proucts to the best of its ability according to the rules of the art applicable in the domain where the CONTRACT is situated. KARYBEL bv does not promise any guaranteed result and gives no guarantees as to the originality, completeness or suitability of the RESULTS for a specific purpose.

  7.2 The CLIENT assumes full responsibility for the use, misuse or inability to use the RESULTS. KARYBEL bv will in no way be liable for damage in respect of the CLIENT in that regard. The CLIENT indemnifies KARYBEL bv at its first request against claims of third parties in this respect.

  7.3 Except in case of intentional or serious error on the part of KARYBEL bv, its total liability under this agreement and taking into account the limitations stated in this article, will not exceed the total amount of the OFFER.

  7.4 The CLIENT undertakes to fully reimburse KARYBEL bv staff members or appointees who sustain damage during the performance of the CLIENT at locations supervised or controlled by the CLIENT, except in the event of a single error by the staff member or appointee underlies the occurrence of the damage. The CLIENT indemnifies KARYBEL bv at its first request against the claims brought against it by its employees or appointees in this respect.

  7.4 Contracts in the context of subsidized projects such as the SME portfolio involve a commitment of means but not a commitment of result.

   

  • 8. Rights - Publications.

  8.1 This agreement does not affect the rights of KARYBEL bv to its BACKGROUND KNOWLEDGE; therefore, under this Agreement, the CLIENT cannot assert any right to the BACKGROUND KNOWLEDGE of KARYBEL bv. The CLIENT will at all times regard the BACKGROUND KNOWLEDGE of KARYBEL bv as confidential information within the meaning of article 3.1.

  8.2 The CLIENT acquires an unlimited right to use the RESULTS.

  8.3 KARYBEL bv has the right to publish the RESULTS in a manner that is scientifically customary, except to the extent that the RESULTS contain confidential information of the CLIENT as described in article 3.2.

  8.4 In the latter case, KARYBEL bv shall submit the draft publication or publication (“Publication”) to the CLIENT for review at least twenty (20) working days before it is submitted to the publisher or presentation. The CLIENT has ten (10) working days from receipt of the Publication to evaluate it in the light of the protection of its commercial interests, in particular preventing the Publication from jeopardizing the filing of a patent application. Whether the Publication would disclose CLIENT's confidential information. The CLIENT has the right to request changes to or postponement of the Publication if the publication of the Publication without changes would seriously damage the CLIENT or jeopardize the filing of a patent application. The changes requested by the CLIENT must be submitted to KARYBEL bv within the aforementioned period of ten (10) working days and, if postponement is requested, the deadline of four (4) months from the date of receipt of the Publication. The permission to publish the Publication is presumed to have been given if, within ten (10) working days following receipt of the draft publication or presentation by the CLIENT, the latter has not proposed changes or justifications by means of a written document. for postponement, as well as after expiry of the postponement period obtained by the CLIENT.

   

  • 9. Governing Law and Dispute Resolution.

  9.1 The agreement is governed by Belgian law, with the exception of its provisions of private international law.

  9.2 In the event of a dispute arising from or relating to the agreement, the courts of the district of Kortrijk have exclusive jurisdiction to rule on this, unless one party as the first claimant asks the Institute for Arbitration to designate the Arbitral Tribunal, that any dispute will be settle according to Standard Dispute Rules. This provision replaces all conflicting jurisdiction clauses.

   

  • 10. Privacy and data processing.

  10.1 KARYBEL bv collects the contact details of its customers and contact persons. KARYBEL bv uses this information only to contact the customer and / or to send commercial information.

  10.2 KARYBEL bv collects and processes the personal data of customers for customer and order management (including customer administration, follow-up of orders / deliveries, invoicing, follow-up of solvency, profiling and sending marketing and personalized advertising).

  10.3 Personal data are processed on the basis of Article 6.1 - GDPR. [(a) consent] [(b) (necessary for the performance of an agreement,] [(c) (necessary to comply with a legal obligation)], [(f) (necessary for the representation of our legitimate interest to the General Data Protection Regulation and this in function of the type of data Insofar as the processing of the personal data takes place on the basis of Article 6.1 a) (consent), the customer always has the right to withdraw the given consent.

  10.4 KARYBEL bv If this is necessary to achieve the intended purposes, the customer's personal data will be shared with other companies within the European Economic Area that are directly or indirectly associated with KARYBEL bv or with any other partner of KARYBEL; Data is only shared with other companies in function of the customer relationship and in the context of the assignment. KARYBEL bv guarantees that these recipients will take the necessary technical and organizational measures to protect the personal data.

  10.5 Each party can, upon simple request, view and correct its data at the registered office of KARYBEL bv.

  10.6 Data is kept until the customer orders it to be removed.

  10.7 Any misuse of his or her data can be brought before the Privacy Commission.

   

  • 11. Miscellaneous.

  11.1 A party is not permitted to use the name of the other party, its employees, appointees or the brands and logo in external communications for commercial or non-commercial purposes (including, but not limited to: press releases, advertising, or promotion in whatever form of presentation), subject to the prior written consent of the latter party.

  11.2 The agreement may not be transferred to a third party without the prior written consent of the other party. Failing this, the other party has the right to unilaterally terminate this agreement by registered letter, without any right to compensation arising from this.

  11.3 The agreement is the only valid contract between the parties with respect to the CONTRACT. No changes can be made to this agreement other than by a written document signed by both parties.

  11.4 An order confirmation from KARYBEL on paper or by mail or a signed document from the customer in no way implies that KARYBEL's terms and conditions lapse and the terms and conditions of the PROVIDER are accepted without question. KARYBEL's general conditions remain applicable to the order.

  11.5 The hourly rate also applies to the time needed to make the displacement and any preparations at the office, these hours are an integral part of the assignment. If an hourly rate is used, the CLIENT can in no way claim that only hours in which KARYBEL was actually present with the CLIENT can invoice.

  11.6 In the event of a conflict between these general terms and conditions and the OFFER, these general terms and conditions will prevail. If the CLIENT is subject to government procurement law, KARYBEL bv declares by submitting the OFFER expressly waiving the terms and conditions that conflict with any essential provisions of the tender specifications or the invitation to submit an OFFER.

   

   

  These terms are translated from the Dutch version, only the original Dutch version is valid in particular with regard to discussions arising from translation.